نمادهای معاملاتی

جفت ارزها
اسپرد
حداقلمعمولی
معاوضه
کوتاهطولانی
سطح توقف معاملات
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل2.3
معمولی2.6
کوتاه-0.411 pips
طولانی-2.055 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی1.5
کوتاه6.798 pips
طولانی-11.215 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی2.3
کوتاه3.777 pips
طولانی-8.898 pips
Stop level, amarkets90
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات90
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل2.5
معمولی2.9
کوتاه-0.416 pips
طولانی-2.158 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل2.7
معمولی3.2
کوتاه-4.724 pips
طولانی0.654 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل1.8
معمولی2.3
کوتاه-11.131 pips
طولانی6.69 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل1.3
معمولی1.6
کوتاه-10.193 pips
طولانی5.242 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
USDBRLUS Dollar vs Brazilien Real
حداقل130
معمولی178.2
کوتاه0.48 pips
طولانی-6.206 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 2:00 pm - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.57 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل1.9
معمولی2.9
کوتاه-1.217 pips
طولانی-0.35 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.8 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل37
معمولی43.8
کوتاه-5.042 pips
طولانی1.85 pips
Stop level, amarkets400
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات400
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
USDRONUS Dollar vs Romanian Leu
حداقل33
معمولی57.2
کوتاه-0.751 pips
طولانی-0.818 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.38 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل45
معمولی53
کوتاه-8.778 pips
طولانی5.328 pips
Stop level, amarkets800
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات800
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.08 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4.5
معمولی4.9
کوتاه-2.063 pips
طولانی-0.434 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل2.1
معمولی2.4
کوتاه-6.937 pips
طولانی4.078 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل3.1
معمولی3.6
کوتاه-6.159 pips
طولانی2.972 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل3.9
معمولی4.3
کوتاه-1.838 pips
طولانی-1.609 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل4
معمولی4.8
کوتاه-6.525 pips
طولانی3.819 pips
Stop level, amarkets120
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.56
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات120
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل3.3
معمولی3.8
کوتاه-5.612 pips
طولانی2.594 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.56
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل2.7
معمولی3.5
کوتاه-0.571 pips
طولانی-5.005 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100.57
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.1 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل4.1
معمولی4.6
کوتاه8.054 pips
طولانی-13.607 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.1 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل4.2
معمولی4.7
کوتاه6.637 pips
طولانی-11.264 pips
Stop level, amarkets90
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات90
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل1.7
معمولی2.2
کوتاه-3.639 pips
طولانی-3.0976 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل1.9
معمولی5.4
کوتاه0.65 pips
طولانی-0.398 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.8 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل1.3
معمولی1.9
کوتاه1.044 pips
طولانی-4.353 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point13.2 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل1.5
معمولی1.8
کوتاه-1.54 pips
طولانی-4.087 pips
Stop level, amarkets70
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات70
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
EURNOKEuro vs Norwegian Krone
حداقل29
معمولی38.1
کوتاه1.945 pips
طولانی-5.575 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده564.9
لوریج1:200
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل3.6
معمولی4.5
کوتاه7.918 pips
طولانی-14.123 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
EURRONEuro vs Romanian Leu
حداقل33
معمولی46.6
کوتاه2.916 pips
طولانی-4.702 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.38 USD
EURSEKEuro vs Swedish Krona
حداقل45
معمولی55.1
کوتاه-1.675 pips
طولانی-2.25 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2259.58
لوریج1:50
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.08 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل6.3
معمولی7.6
کوتاه3.547 pips
طولانی-9.979 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.1 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل5.2
معمولی6.3
کوتاه2.205 pips
طولانی-7.558 pips
Stop level, amarkets120
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات120
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل3.2
معمولی4.2
کوتاه-8.405 pips
طولانی2.551 pips
Stop level, amarkets120
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات120
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل4
معمولی4.7
کوتاه-6.432 pips
طولانی-0.095 pips
Stop level, amarkets150
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات150
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل5.4
معمولی7
کوتاه3.187 pips
طولانی-10.377 pips
Stop level, amarkets120
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات120
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل3.1
معمولی5.4
کوتاه-2.02 pips
طولانی-0.648 pips
Stop level, amarkets100
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات100
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل2.1
معمولی3.1
کوتاه-5.975 pips
طولانی2.682 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFHUFSwiss Franc vs Hungarian Forint
حداقل20
معمولی30.2
کوتاه0.021 pips
طولانی-1.213 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده502.87
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point3.57 USD
CHFPLNSwiss Franc vs Polish Zloty
حداقل17.6
معمولی21.5
کوتاه14.905 pips
طولانی-33.72 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده502.87
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point2.6 USD
EURHUFEuro vs Hungarian Forint
حداقل16
معمولی24.5
کوتاه-0.198 pips
طولانی-0.981 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.57 USD
EURPLNEuro vs Polish Zloty
حداقل12.4
معمولی18.5
کوتاه13.897 pips
طولانی-32.866 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل15
معمولی50
کوتاه40 pips
طولانی-482.12 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده564.9
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.7 USD
GBPPLNGreat Pound vs Polish Zloty
حداقل27.6
معمولی38.1
کوتاه0.483 pips
طولانی-22.487 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint
حداقل23
معمولی29
کوتاه-2.368 pips
طولانی1.331 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.57 USD
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso
حداقل45
معمولی101.6
کوتاه4 pips
طولانی-33.863 pips
Stop level, amarkets50
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات50
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.52 USD
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty
حداقل12
معمولی22
کوتاه-17.776 pips
طولانی1.091 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل12.3
معمولی46.9
کوتاه15.36 pips
طولانی-380.787 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.7 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل128
معمولی136.4
کوتاه0.073 pips
طولانی-40.209 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.69 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0.923 pips
طولانی-1.023 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
حاشیه سپرده771.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.2
معمولی0.4
کوتاه3.727 pips
طولانی-13.729 pips
Stop level, amarkets120
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
حاشیه سپرده1312.65
لوریج1:100
سطح توقف معاملات120
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل9.8
معمولی10.7
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1129.79
لوریج1:100
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.4 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل8.8
معمولی9.8
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.4 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی1.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/0.78 USD
حاشیه سپرده31.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل14
معمولی22.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/19.93 USD
حاشیه سپرده399.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2
معمولی3.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/4.47 USD
حاشیه سپرده181.46
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/2.4 USD
حاشیه سپرده97.34
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/6.74 USD
حاشیه سپرده273.32
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/29.23 USD
حاشیه سپرده1184.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.54 USD
حاشیه سپرده62.23
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
AUS200AUS200
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1536.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 10:00 pm
Trading recess: 7:30 am - 8:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
حاشیه سپرده1880.41
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 pm - Close Fri: 10:55 pm
Cost of Point2 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1151.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.262 pips
طولانی-1.182 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده1077.7
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
EU50
حداقل0.8
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده364.52
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.13 USD
FRA40CAC 40 / Future
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده595.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.13 USD
GER30DAX / Future
حداقل4.2
معمولی4.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3214.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.82 USD
HKO43HANG SENG / Future
حداقل12
معمولی12
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1453.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point5 USD
INDIA50
حداقل2.8
معمولی3.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده2295.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 5:50 am - Close Fri: 1:00 pm
Cost of Point2 USD
ITA40ITA40
حداقل8
معمولی16.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1161.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.65 USD
JPN225NIKKEI / Future
حداقل15
معمولی15.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2093.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 6:00 pm
Trading recess: 8:10 am - 9:35 am
Cost of Point10 USD
KOSP200
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1417.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:10 am
Cost of Point50 USD
MEXComp
حداقل75
معمولی75.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات3
Commission10 USD
حاشیه سپرده1282.67
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:30 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point3 USD
NED25NED25 CFD Index
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده1224.53
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.26 USD
RUS50RUS50
حداقل2.2
معمولی2.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده4766
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 10:50 pm
Trading recess: 5:45 pm - 6:05 pm
Cost of Point10 USD
SPA35IBEX / Future
حداقل3
معمولی5.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1036.19
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.3 USD
SUI30SWISS SMI 30 index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1827.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point20 USD
UK100FTSE 100 / Future
حداقل0.4
معمولی2.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده941.63
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.32 USD
US2000
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3040.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 4:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
USA100NASDAQ 100 / Future
حداقل2.1
معمولی2.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1479.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point0.2 USD
USA30Dow Jones / Mini Future
حداقل5
معمولی6.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1284.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point5 USD
USA500S&P 500 / Mini-Future
حداقل0.7
معمولی0.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1410.33
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point5 USD
USDIDXUSDIDX
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1922.4
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
VOLX
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1968
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 10:15 pm
Cost of Point40 USD
W20
حداقل1.5
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده122.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:45 am - Close Fri: 5:50 pm
Cost of Point0.53 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.022 pips
طولانی-0.578 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده938.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی9.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده215.85
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 7:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1880.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 7:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-1.689 pips
طولانی-0.911 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1906.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1891.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده383.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 8:30 am - Close Fri: 8:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSEMISS
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1031.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatrual Gas Future
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده831.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 8:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه0.056 pips
طولانی-2.056 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1288.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.317 pips
طولانی-0.801 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1270.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2712.72
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده141.12
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point11.2 USD
UKOILBrent Crude – ICE version
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده666.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USOILOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده589.45
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1867.04
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point4 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.628 pips
طولانی-0.072 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1420.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YBUND10Y
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1656.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
SCHATZ2YSCHATZ2Y
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1118.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTETNOTE
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1241.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 12:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.96 USD
حاشیه سپرده795.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.83 USD
حاشیه سپرده282.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.25 USD
حاشیه سپرده1925
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/26.24 USD
حاشیه سپرده2624.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.4 USD
حاشیه سپرده739.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.01 USD
حاشیه سپرده400.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.66 USD
حاشیه سپرده265.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/177.58 USD
حاشیه سپرده17758.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.37 USD
حاشیه سپرده436.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.69 USD
حاشیه سپرده469.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/36.57 USD
حاشیه سپرده3656.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.68 USD
حاشیه سپرده1768
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.7 USD
حاشیه سپرده269.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.13 USD
حاشیه سپرده612.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.1 USD
حاشیه سپرده1310.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.23 USD
حاشیه سپرده1623.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.31 USD
حاشیه سپرده530.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.1 USD
حاشیه سپرده410.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.85 USD
حاشیه سپرده1084.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.68 USD
حاشیه سپرده368.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
EPD.USEnterprise Products Partners L.P. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.93 USD
حاشیه سپرده292.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.86 USD
حاشیه سپرده85.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.51 USD
حاشیه سپرده1651.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1 USD
حاشیه سپرده100.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.65 USD
حاشیه سپرده365.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/121.1 USD
حاشیه سپرده12110.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.42 USD
حاشیه سپرده341.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.95 USD
حاشیه سپرده195.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14 USD
حاشیه سپرده1399.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.35 USD
حاشیه سپرده535.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.8 USD
حاشیه سپرده280.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.74 USD
حاشیه سپرده1374.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.99 USD
حاشیه سپرده998.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.59 USD
حاشیه سپرده459.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MA.USMastercard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/23.24 USD
حاشیه سپرده2324.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MCD.USMcDonald's Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.76 USD
حاشیه سپرده1875.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MCHP.USMicrochip Technology Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.59 USD
حاشیه سپرده859.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MSFT.USMicrosoft Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.8 USD
حاشیه سپرده1179.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MU.USMicron Technology INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.19 USD
حاشیه سپرده419.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
NFLX.USNetflix Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/36.39 USD
حاشیه سپرده3639.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
NKE.USNIKE Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.28 USD
حاشیه سپرده828.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
NVDA.USNVIDIA Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.81 USD
حاشیه سپرده1780.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
PCG.USPG&E Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.9 USD
حاشیه سپرده190.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
PG.USProcter & Gamble Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.2 USD
حاشیه سپرده1019.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
RACE.USFerrari NV CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.92 USD
حاشیه سپرده1291.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
SBUX.USStarbucks Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.22 USD
حاشیه سپرده721.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
STI.USSunTrust Banks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.75 USD
حاشیه سپرده574.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
TEVA.USTeva Pharmaceutical ADR CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.65 USD
حاشیه سپرده165
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
TSLA.USTesla Motors Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/26.6 USD
حاشیه سپرده2660.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
TWTR.USTwitter Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.32 USD
حاشیه سپرده332.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
UNH.USUnitedHealth Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.9 USD
حاشیه سپرده2490.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
V.USVisa INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.38 USD
حاشیه سپرده1538.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
WFC.USWells Fargo & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.83 USD
حاشیه سپرده482.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
WU.USWestern Union Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.83 USD
حاشیه سپرده183.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
XOM.USExxon Mobil Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.1 USD
حاشیه سپرده809.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل50
معمولی50
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets40
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1129.79
لوریج1:100
سطح توقف معاملات40
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.4 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل50
معمولی50
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets30
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:100
سطح توقف معاملات30
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.4 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی1.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/0.78 USD
حاشیه سپرده31.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل14
معمولی22.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/19.93 USD
حاشیه سپرده399.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2
معمولی3.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/4.47 USD
حاشیه سپرده181.46
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/2.4 USD
حاشیه سپرده97.34
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/6.74 USD
حاشیه سپرده273.32
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/29.23 USD
حاشیه سپرده1184.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.54 USD
حاشیه سپرده62.23
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
AUS200AUS200
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1536.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 10:00 pm
Trading recess: 7:30 am - 8:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
حاشیه سپرده1880.41
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 pm - Close Fri: 10:55 pm
Cost of Point2 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1151.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.262 pips
طولانی-1.182 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده1077.7
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
EU50
حداقل0.8
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده364.52
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.13 USD
FRA40CAC 40 / Future
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده595.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.13 USD
GER30DAX / Future
حداقل4.2
معمولی4.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3214.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.82 USD
HKO43HANG SENG / Future
حداقل12
معمولی12
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1453.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point5 USD
INDIA50
حداقل2.8
معمولی3.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده2295.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 5:50 am - Close Fri: 1:00 pm
Cost of Point2 USD
ITA40ITA40
حداقل8
معمولی16.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1161.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.65 USD
JPN225NIKKEI / Future
حداقل15
معمولی15.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2093.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 6:00 pm
Trading recess: 8:10 am - 9:35 am
Cost of Point10 USD
KOSP200
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1417.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:10 am
Cost of Point50 USD
MEXComp
حداقل75
معمولی75.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات3
Commission10 USD
حاشیه سپرده1282.67
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:30 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point3 USD
NED25NED25 CFD Index
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده1224.53
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.26 USD
RUS50RUS50
حداقل2.2
معمولی2.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده4766
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 10:50 pm
Trading recess: 5:45 pm - 6:05 pm
Cost of Point10 USD
SPA35IBEX / Future
حداقل3
معمولی5.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1036.19
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.3 USD
SUI30SWISS SMI 30 index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1827.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point20 USD
UK100FTSE 100 / Future
حداقل0.4
معمولی2.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده941.63
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.32 USD
US2000
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3040.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 4:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
USA100NASDAQ 100 / Future
حداقل2.1
معمولی2.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1479.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point0.2 USD
USA30Dow Jones / Mini Future
حداقل5
معمولی6.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1284.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point5 USD
USA500S&P 500 / Mini-Future
حداقل0.7
معمولی0.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1410.33
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point5 USD
USDIDXUSDIDX
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1922.4
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
VOLX
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1968
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 10:15 pm
Cost of Point40 USD
W20
حداقل1.5
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده122.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:45 am - Close Fri: 5:50 pm
Cost of Point0.53 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.022 pips
طولانی-0.578 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده938.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی9.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده215.85
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 7:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1880.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 7:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-1.689 pips
طولانی-0.911 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1906.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1891.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده383.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 8:30 am - Close Fri: 8:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSEMISS
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1031.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatrual Gas Future
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده831.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 8:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه0.056 pips
طولانی-2.056 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1288.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.317 pips
طولانی-0.801 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1270.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2712.72
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده141.12
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point11.2 USD
UKOILBrent Crude – ICE version
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده666.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USOILOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده589.45
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1867.04
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point4 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.628 pips
طولانی-0.072 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1420.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YBUND10Y
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1656.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
SCHATZ2YSCHATZ2Y
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1118.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTETNOTE
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1241.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 12:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.96 USD
حاشیه سپرده795.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.83 USD
حاشیه سپرده282.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.25 USD
حاشیه سپرده1925
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/26.24 USD
حاشیه سپرده2624.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.4 USD
حاشیه سپرده739.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.01 USD
حاشیه سپرده400.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.66 USD
حاشیه سپرده265.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/177.58 USD
حاشیه سپرده17758.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.37 USD
حاشیه سپرده436.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.69 USD
حاشیه سپرده469.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/36.57 USD
حاشیه سپرده3656.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.68 USD
حاشیه سپرده1768
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.7 USD
حاشیه سپرده269.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
C.USCitigroup Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/6.13 USD
حاشیه سپرده612.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
CAT.USCaterpillar Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.1 USD
حاشیه سپرده1310.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
CRM.USsalesforce.com inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.23 USD
حاشیه سپرده1623.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
CSCO.USCisco Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.31 USD
حاشیه سپرده530.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
DHI.USDR Horton Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.1 USD
حاشیه سپرده410.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
DIS.USWalt Disney Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.85 USD
حاشیه سپرده1084.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
EBAY.USeBay Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.68 USD
حاشیه سپرده368.5
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
EPD.USEnterprise Products Partners L.P. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.93 USD
حاشیه سپرده292.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
F.USFord Motor Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/0.86 USD
حاشیه سپرده85.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
FB.USFacebook Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/16.51 USD
حاشیه سپرده1651.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
GE.USGeneral Electric Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1 USD
حاشیه سپرده100.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
GM.USGeneral Motors Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.65 USD
حاشیه سپرده365.25
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
GOOG.USGoogle Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/121.1 USD
حاشیه سپرده12110.8
لوریج1:10
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
HOG.USHarley-Davidson Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.42 USD
حاشیه سپرده341.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
HPQ.USHewlett-Packard Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.95 USD
حاشیه سپرده195.45
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
IBM.USInternational Business Machines Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/14 USD
حاشیه سپرده1399.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
INTC.USIntel Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.35 USD
حاشیه سپرده535.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
JD.USJD.com Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.8 USD
حاشیه سپرده280.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
JNJ.USJohnson & Johnson CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/13.74 USD
حاشیه سپرده1374.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
JPM.USJPMorgan Chase & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/9.99 USD
حاشیه سپرده998.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
KO.USCoca-Cola Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.59 USD
حاشیه سپرده459.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MA.USMastercard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/23.24 USD
حاشیه سپرده2324.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MCD.USMcDonald's Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/18.76 USD
حاشیه سپرده1875.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MCHP.USMicrochip Technology Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.59 USD
حاشیه سپرده859.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MSFT.USMicrosoft Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/11.8 USD
حاشیه سپرده1179.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
MU.USMicron Technology INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.19 USD
حاشیه سپرده419.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
NFLX.USNetflix Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/36.39 USD
حاشیه سپرده3639.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
NKE.USNIKE Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.28 USD
حاشیه سپرده828.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
NVDA.USNVIDIA Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.81 USD
حاشیه سپرده1780.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
PCG.USPG&E Corporation CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.9 USD
حاشیه سپرده190.05
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
PG.USProcter & Gamble Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/10.2 USD
حاشیه سپرده1019.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
RACE.USFerrari NV CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/12.92 USD
حاشیه سپرده1291.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
SBUX.USStarbucks Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.22 USD
حاشیه سپرده721.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
STI.USSunTrust Banks Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/5.75 USD
حاشیه سپرده574.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
TEVA.USTeva Pharmaceutical ADR CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.65 USD
حاشیه سپرده165
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
TSLA.USTesla Motors Inc. CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets20
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/26.6 USD
حاشیه سپرده2660.7
لوریج1:10
سطح توقف معاملات20
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
TWTR.USTwitter Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/3.32 USD
حاشیه سپرده332.3
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
UNH.USUnitedHealth Group Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.05
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/24.9 USD
حاشیه سپرده2490.1
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
V.USVisa INC CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/15.38 USD
حاشیه سپرده1538.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
WFC.USWells Fargo & Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.83 USD
حاشیه سپرده482.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
WU.USWestern Union Co CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/1.83 USD
حاشیه سپرده183.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
XOM.USExxon Mobil Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/8.1 USD
حاشیه سپرده809.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.2063 pips
طولانی-0.0434 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.46 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6937 pips
طولانی0.4078 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.06 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6159 pips
طولانی0.2972 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.09 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.1838 pips
طولانی-0.1609 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.88 USD
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه-0.0411 pips
طولانی-0.2055 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6525 pips
طولانی0.3819 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.56
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.06 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5612 pips
طولانی0.2594 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده74.56
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.09 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.0571 pips
طولانی-0.5005 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100.57
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.09 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.8054 pips
طولانی-1.3607 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.08 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.6637 pips
طولانی-1.1264 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.46 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل5
معمولی5.7
کوتاه-0.3639 pips
طولانی-0.3098 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.06 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.065 pips
طولانی-0.0398 pips
Stop level, amarkets6
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات6
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.84 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.1044 pips
طولانی-0.4353 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point13.21 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.154 pips
طولانی-0.4087 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.09 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.7918 pips
طولانی-1.4123 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.88 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل3
معمولی3
کوتاه0.6798 pips
طولانی-1.1215 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.3547 pips
طولانی-0.9979 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.08 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل8
معمولی8
کوتاه0.2205 pips
طولانی-0.7558 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.46 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.8405 pips
طولانی0.2551 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.06 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.6432 pips
طولانی-0.0095 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.09 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه0.3187 pips
طولانی-1.0377 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.88 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه0.3777 pips
طولانی-0.8898 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل10
معمولی10
کوتاه-0.202 pips
طولانی-0.0648 pips
Stop level, amarkets15
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات15
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.46 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.5975 pips
طولانی0.2682 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.09 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.0416 pips
طولانی-0.2158 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل4
معمولی4
کوتاه-0.4724 pips
طولانی0.0654 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.46 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل4
معمولی4.4
کوتاه-1.1131 pips
طولانی0.669 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.06 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل8
معمولی8
کوتاه-0.1217 pips
طولانی-0.035 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.84 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل3
معمولی3
کوتاه-1.0193 pips
طولانی0.5242 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.09 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل50
معمولی50
کوتاه-5.042 pips
طولانی1.85 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل60
معمولی60
کوتاه-8.778 pips
طولانی5.328 pips
Stop level, amarkets90
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده2000
لوریج1:50
سطح توقف معاملات90
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.08 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0.923 pips
طولانی-1.023 pips
Stop level, amarkets12
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission0 USD
حاشیه سپرده771.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات12
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.8
معمولی0.8
کوتاه3.727 pips
طولانی-13.729 pips
Stop level, amarkets120
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0 USD
حاشیه سپرده1312.64
لوریج1:100
سطح توقف معاملات120
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه4 pips
طولانی-48.212 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده564.9
لوریج1:200
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.72 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل150
معمولی150
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده500
لوریج1:200
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.72 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل250
معمولی257.1
کوتاه0.073 pips
طولانی-40.209 pips
Stop level, amarkets400
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:1000
سطح توقف معاملات400
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.69 USD
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar
حداقل0.5
معمولی0.9
کوتاه-2.063 pips
طولانی-0.434 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.5
معمولی0.8
کوتاه-6.937 pips
طولانی4.078 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.3
معمولی0.8
کوتاه-6.159 pips
طولانی2.972 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar
حداقل0.7
معمولی1.1
کوتاه-1.838 pips
طولانی-1.609 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar
حداقل0.3
معمولی0.6
کوتاه-0.411 pips
طولانی-2.055 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده70.85
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc
حداقل2
معمولی2.8
کوتاه-6.525 pips
طولانی3.819 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده74.56
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.5
معمولی1
کوتاه-5.612 pips
طولانی2.594 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده74.56
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
CHFJPYSwiss Frank vs Japanese Yen
حداقل1.5
معمولی2.3
کوتاه-0.571 pips
طولانی-5.005 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100.57
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point9.1 USD
EURAUDEuro vs Australian Dollar
حداقل0.5
معمولی1
کوتاه8.054 pips
طولانی-13.607 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.1 USD
EURCADEuro vs Canadian Dollar
حداقل1
معمولی1.5
کوتاه6.637 pips
طولانی-11.264 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
EURCHFEuro vs Swiss Franc
حداقل0.5
معمولی1
کوتاه-3.639 pips
طولانی-3.0976 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
EURCZKEuro vs Czech Koruna
حداقل1.5
معمولی5
کوتاه0.65 pips
طولانی-0.398 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.8 USD
EURGBPEuro vs Great Britain Pound
حداقل0.1
معمولی0.7
کوتاه1.044 pips
طولانی-4.353 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point13.2 USD
EURJPYEuro vs Japanese Yen
حداقل0.3
معمولی0.6
کوتاه-1.54 pips
طولانی-4.087 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
EURNOKEuro vs Norwegian Krone
حداقل25
معمولی34.1
کوتاه1.945 pips
طولانی-5.575 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar
حداقل2
معمولی2.9
کوتاه7.918 pips
طولانی-14.123 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
EURRONEuro vs Romanian Leu
حداقل25
معمولی38.6
کوتاه2.916 pips
طولانی-4.702 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.38 USD
EURSEKEuro vs Swedish Krona
حداقل33
معمولی43.1
کوتاه-1.675 pips
طولانی-2.25 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده451.92
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.08 USD
EURUSDEuro vs US Dollar
حداقل0.2
معمولی0.3
کوتاه6.798 pips
طولانی-11.215 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar
حداقل1.5
معمولی2.8
کوتاه3.547 pips
طولانی-9.979 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.1 USD
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar
حداقل1.2
معمولی2.3
کوتاه2.205 pips
طولانی-7.558 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc
حداقل2
معمولی3
کوتاه-8.405 pips
طولانی2.551 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen
حداقل1.2
معمولی1.9
کوتاه-6.432 pips
طولانی-0.095 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar
حداقل2.2
معمولی3.8
کوتاه3.187 pips
طولانی-10.377 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point6.9 USD
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.7
کوتاه3.777 pips
طولانی-8.898 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar
حداقل1.5
معمولی3.8
کوتاه-2.02 pips
طولانی-0.648 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.5
معمولی1.5
کوتاه-5.975 pips
طولانی2.682 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar
حداقل0.5
معمولی0.9
کوتاه-0.416 pips
طولانی-2.158 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده68.79
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USDBRLUS Dollar vs Brazilien Real
حداقل100
معمولی148.2
کوتاه0.48 pips
طولانی-6.206 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:00 pm - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.57 USD
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar
حداقل0.3
معمولی0.8
کوتاه-4.724 pips
طولانی0.654 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point7.5 USD
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc
حداقل0.2
معمولی0.7
کوتاه-11.131 pips
طولانی6.69 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point10.1 USD
USDCZKUS Dollar vs Czech Koruna
حداقل1.5
معمولی2.5
کوتاه-1.217 pips
طولانی-0.35 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point43.8 USD
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen
حداقل0.1
معمولی0.4
کوتاه-10.193 pips
طولانی5.242 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point9.1 USD
USDNOKUS Dollar vs Norway Krone
حداقل25
معمولی31.8
کوتاه-5.042 pips
طولانی1.85 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.17 USD
USDRONUS Dollar vs Romanian Leu
حداقل25
معمولی49.2
کوتاه-0.751 pips
طولانی-0.818 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 8:00 pm
Cost of Point2.38 USD
USDSEKUS Dollar vs Swedish krona
حداقل33
معمولی41
کوتاه-8.778 pips
طولانی5.328 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده400
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.08 USD
XAGUSDSilver vs US Dollar
حداقل0
معمولی0.01
کوتاه0.923 pips
طولانی-1.023 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission5 USD
حاشیه سپرده771.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point50 USD
XAUUSDGold vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه3.727 pips
طولانی-13.729 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission5 USD
حاشیه سپرده1312.64
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
CHFHUFSuiss Franc vs Hungarian Forint
حداقل10
معمولی20.2
کوتاه0.021 pips
طولانی-1.213 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100.57
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point3.57 USD
CHFPLNSwiss Franc vs Polish Zloty
حداقل14
معمولی17.9
کوتاه14.905 pips
طولانی-33.72 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100.57
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:02 am - Close Fri: 10:58 pm
Cost of Point2.6 USD
EURHUFEuro vs Hungarian Forint
حداقل12
معمولی20.5
کوتاه-0.198 pips
طولانی-0.981 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.57 USD
EURPLNEuro vs Polish Zloty
حداقل10
معمولی16.1
کوتاه13.897 pips
طولانی-32.866 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
EURTRYEuro vs Turkish Lira
حداقل13
معمولی48
کوتاه40 pips
طولانی-482.12 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده112.98
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.7 USD
GBPPLNGreat Pound vs Polish Zloty
حداقل24
معمولی34.5
کوتاه0.483 pips
طولانی-22.487 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده132.06
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDHUFUS Dollar vs Hungarian Forint
حداقل15
معمولی21
کوتاه-2.368 pips
طولانی1.331 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point3.57 USD
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso
حداقل21
معمولی77.6
کوتاه4 pips
طولانی-33.863 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.52 USD
USDPLNUS Dollar vs Polish Zloty
حداقل8
معمولی18
کوتاه-17.776 pips
طولانی1.091 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.6 USD
USDTRYUS Dollar vs Turkish Lira
حداقل10.3
معمولی44.9
کوتاه15.36 pips
طولانی-380.787 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.7 USD
USDZARUS Dollar vs South Africa Rand
حداقل100
معمولی108.4
کوتاه0.073 pips
طولانی-40.209 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission5 USD
حاشیه سپرده100
لوریج1:200
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.69 USD
EURRUBEuro vs Russian Ruble
حداقل9.8
معمولی10.7
کوتاه1.28 pips
طولانی-24.72 pips
Stop level, amarkets300
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1129.79
لوریج1:20
سطح توقف معاملات300
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.4 USD
USDRUBUS Dollar vs Russian Ruble
حداقل8.8
معمولی9.8
کوتاه0.17 pips
طولانی-14.85 pips
Stop level, amarkets200
نمایش
ارزش اسمی یک لات100000
Commission0 USD
حاشیه سپرده1000
لوریج1:20
سطح توقف معاملات200
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point15.4 USD
BCHUSDBitcoin Cash vs US Dollar
حداقل1.7
معمولی1.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/0.78 USD
حاشیه سپرده31.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
BTCUSDBitcoin vs US Dollar
حداقل14
معمولی22.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1
Commission0.5%/19.93 USD
حاشیه سپرده399.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.01 USD
DSHUSDDashcoin vs US Dollar
حداقل2
معمولی3.1
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/4.47 USD
حاشیه سپرده181.46
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
ETCUSDEthereum Classic vs US Dollar
حداقل0.1
معمولی0.3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/2.4 USD
حاشیه سپرده97.34
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
ETHUSDEthereum vs US Dollar
حداقل3.8
معمولی3.9
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission0.5%/6.74 USD
حاشیه سپرده273.32
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
LTCUSDLitecoin vs US Dollar
حداقل1.4
معمولی3
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.5%/29.23 USD
حاشیه سپرده1184.39
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1 USD
XRPUSDRipple vs US Dollar
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه-20 %
طولانی-20 %
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission0.5%/1.54 USD
حاشیه سپرده62.23
لوریج1:5
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point0.1 USD
AUS200AUS200
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده1536.13
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 1:05 am - Close Fri: 10:00 pm
Trading recess: 7:30 am - 8:15 am
Cost of Point25 USD
BRAComp
حداقل75
معمولی75
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات2
Commission10 USD
حاشیه سپرده1880.41
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 pm - Close Fri: 10:55 pm
Cost of Point2 USD
CHNComp
حداقل9
معمولی9.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1151.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point10 USD
CZKCASH
حداقل2
معمولی2
کوتاه-0.262 pips
طولانی-1.182 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده1077.7
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 10:20 am - Close Fri: 5:00 pm
Cost of Point10 USD
EU50
حداقل0.8
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets3
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده364.52
لوریج1:100
سطح توقف معاملات3
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.13 USD
FRA40CAC 40 / Future
حداقل0.9
معمولی0.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده595.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.13 USD
GER30DAX / Future
حداقل4.2
معمولی4.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات25
Commission10 USD
حاشیه سپرده3214.83
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.82 USD
HKO43HANG SENG / Future
حداقل12
معمولی12
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1453.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:20 am - Close Fri: 10:15 am
Trading recess: 6:00 am - 7:35 am
Cost of Point5 USD
INDIA50
حداقل2.8
معمولی3.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets4
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده2295.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات4
معاملات (EET)Open Mon: 5:50 am - Close Fri: 1:00 pm
Cost of Point2 USD
ITA40ITA40
حداقل8
معمولی16.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1161.28
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:00 am - Close Fri: 9:30 pm
Cost of Point5.65 USD
JPN225NIKKEI / Future
حداقل15
معمولی15.9
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده2093.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 6:00 pm
Trading recess: 8:10 am - 9:35 am
Cost of Point10 USD
KOSP200
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1417.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:10 am
Cost of Point50 USD
MEXComp
حداقل75
معمولی75.4
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets80
نمایش
ارزش اسمی یک لات3
Commission10 USD
حاشیه سپرده1282.67
لوریج1:100
سطح توقف معاملات80
معاملات (EET)Open Mon: 4:30 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point3 USD
NED25NED25 CFD Index
حداقل0.2
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده1224.53
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point2.26 USD
RUS50RUS50
حداقل2.2
معمولی2.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission10 USD
حاشیه سپرده4766
لوریج1:25
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 10:50 pm
Trading recess: 5:45 pm - 6:05 pm
Cost of Point10 USD
SPA35IBEX / Future
حداقل3
معمولی5.7
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1036.19
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:00 am - Close Fri: 9:00 pm
Cost of Point11.3 USD
SUI30SWISS SMI 30 index
حداقل3
معمولی3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1827.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 10:05 am - Close Fri: 6:30 pm
Cost of Point20 USD
UK100FTSE 100 / Future
حداقل0.4
معمولی2.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده941.63
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point1.32 USD
US2000
حداقل0.4
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات200
Commission10 USD
حاشیه سپرده3040.4
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 4:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point20 USD
USA100NASDAQ 100 / Future
حداقل2.1
معمولی2.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده1479.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point0.2 USD
USA30Dow Jones / Mini Future
حداقل5
معمولی6.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات5
Commission10 USD
حاشیه سپرده1284.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point5 USD
USA500S&P 500 / Mini-Future
حداقل0.7
معمولی0.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1410.33
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Trading recess: 10:15 pm - 10:30 pm
Cost of Point5 USD
USDIDXUSDIDX
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1922.4
لوریج1:50
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:00 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
VOLX
حداقل0.1
معمولی0.2
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات4000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1968
لوریج1:33
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 12:00 am - Close Fri: 10:15 pm
Cost of Point40 USD
W20
حداقل1.5
معمولی1.8
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets2
نمایش
ارزش اسمی یک لات20
Commission10 USD
حاشیه سپرده122.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات2
معاملات (EET)Open Mon: 9:45 am - Close Fri: 5:50 pm
Cost of Point0.53 USD
ALUMINIUMALUMINIUM
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.022 pips
طولانی-0.578 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده938.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
COCOACOCOA
حداقل8
معمولی9.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده215.85
لوریج1:100
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 11:45 am - Close Fri: 7:30 pm
Cost of Point10 USD
COFFEECOFFEE
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات2000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1880.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 11:15 am - Close Fri: 7:30 pm
Cost of Point20 USD
COPPERCopper
حداقل18
معمولی18
کوتاه-1.689 pips
طولانی-0.911 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات30
Commission10 USD
حاشیه سپرده1906.8
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point30 USD
CORNCorn
حداقل0.3
معمولی0.3
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده1891.3
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point5 USD
COTTONSCottons
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات500
Commission10 USD
حاشیه سپرده383.15
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 8:30 am - Close Fri: 8:20 pm
Cost of Point5 USD
EMISSEMISS
حداقل0.1
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات5000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1031.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point50 USD
NGASNatrual Gas Future
حداقل0.01
معمولی0.01
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets5
نمایش
ارزش اسمی یک لات30000
Commission10 USD
حاشیه سپرده831.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات5
معاملات (EET)Open Mon: 8:30 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point300 USD
NICKELNICKEL
حداقل55
معمولی55
کوتاه0.056 pips
طولانی-2.056 pips
Stop level, amarkets60
نمایش
ارزش اسمی یک لات10
Commission10 USD
حاشیه سپرده1288.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات60
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point10 USD
PLATINUMPLATINUM
حداقل6
معمولی6
کوتاه0.317 pips
طولانی-0.801 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات150
Commission10 USD
حاشیه سپرده1270.2
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 12:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point15 USD
SOYBEANSOYBEAN
حداقل0.5
معمولی0.5
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات300
Commission10 USD
حاشیه سپرده2712.72
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point3 USD
SUGARSSUGARS
حداقل0.04
معمولی0.1
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1120
Commission10 USD
حاشیه سپرده141.12
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 10:30 am - Close Fri: 7:00 pm
Cost of Point11.2 USD
UKOILBrent Crude – ICE version
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده666.05
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 3:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
USOILOil WTI
حداقل0.03
معمولی0.03
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets0
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده589.45
لوریج1:100
سطح توقف معاملات0
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
WHEATWHEAT
حداقل0.6
معمولی0.6
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات400
Commission10 USD
حاشیه سپرده1867.04
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 2:05 am - Close Fri: 8:00 pm
Trading recess: 2:45 pm - 3:35 pm
Cost of Point4 USD
ZINCZINC
حداقل7
معمولی7
کوتاه-0.628 pips
طولانی-0.072 pips
Stop level, amarkets8
نمایش
ارزش اسمی یک لات50
Commission10 USD
حاشیه سپرده1420.75
لوریج1:100
سطح توقف معاملات8
معاملات (EET)Open Mon: 9:30 am - Close Fri: 8:30 pm
Cost of Point50 USD
BUND10YBUND10Y
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1656.25
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
SCHATZ2YSCHATZ2Y
حداقل0.03
معمولی0.04
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1118.9
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 9:05 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
TNOTETNOTE
حداقل0.02
معمولی0.02
کوتاه0 pips
طولانی0 pips
Stop level, amarkets1
نمایش
ارزش اسمی یک لات1000
Commission10 USD
حاشیه سپرده1241.1
لوریج1:100
سطح توقف معاملات1
معاملات (EET)Open Mon: 12:35 am - Close Fri: 11:00 pm
Cost of Point10 USD
A.USAgilent Technologies Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.96 USD
حاشیه سپرده795.9
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AA.USAlcoa Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.83 USD
حاشیه سپرده282.65
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AAPL.USApple Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/19.25 USD
حاشیه سپرده1925
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
ADBE.USAdobe Systems Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/26.24 USD
حاشیه سپرده2624.35
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AEE.USAmeren Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.03
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/7.4 USD
حاشیه سپرده739.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMAT.USApplied Materials Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.01 USD
حاشیه سپرده400.85
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMD.USAdvanced Micro Devices Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.66 USD
حاشیه سپرده265.6
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
AMZN.USAmazon.com Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.2
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets25
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/177.58 USD
حاشیه سپرده17758.4
لوریج1:10
سطح توقف معاملات25
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
APC.USAnadarko Petroleum Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.37 USD
حاشیه سپرده436.75
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
ATVI.USActivision Blizzard Inc CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/4.69 USD
حاشیه سپرده469.2
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BA.USBoeing Company CFD
حداقل0.01
معمولی0.1
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/36.57 USD
حاشیه سپرده3656.95
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BABA.USAlibaba CFD
حداقل0.01
معمولی0.04
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/17.68 USD
حاشیه سپرده1768
لوریج1:10
سطح توقف معاملات10
معاملات (EET)Open Mon: 3:31 pm - Close Fri: 10:00 pm
Cost of Point1 USD
BAC.USBank of America Corp CFD
حداقل0.01
معمولی0.02
کوتاه-0.0183 pips
طولانی-4.9818 pips
Stop level, amarkets10
نمایش
ارزش اسمی یک لات100
Commission0.1%/2.7 USD
حاشیه سپرده269.8
لوریج1:10