ربات‌های معاملاتی

حساب معاملاتی باز کنید و به بیش از 100 اکسپرت

معاملاتی فارکس به همراه بررسی‌ها اثر بخشی‌های آن ها دسترسی یابید.

دسترسی به
100 مشاور

کلیه مشاوران خبره در شرایط بازار واقعی آزمایش شده و جزئی از بزرگترین پایگاه داده ربات های تجاری موجود است.

نام حداقل اندازه حساب 6 ماه سود بدست آورید حداکثر افت کار
Momentum Elder $ 1000 839.1% 48.07% دانلود
breadandbutter $ 1000 645.5% 49.86% دانلود
Phoenix $ 1000 264.3% 27.61% دانلود
FrBestExp02.7 $ 1000 258.8% 53.93% دانلود
LiveRSI $ 3000 194.4% 43.09% دانلود
MACD-Pattern $ 1000 194% 44.87% دانلود
Avangard 1. 0 $ 3000 169% 78.23% دانلود
GMartin Trader $ 2000 150% 69.33% دانلود
SilverTrendTrading $ 5000 145% 41.73% دانلود
Fast Millions $ 100 133% 21% دانلود
Golden Profit AUTO $ 1000 125.3% 51.6% دانلود
Ema 6.12 $ 2000 123.1% 56.26% دانلود
GL_2MA $ 100 117.61% 21.78% دانلود
SV v1 $ 2000 109.2% 29.81% دانلود
Shift $ 1000 93.90% 54.45% دانلود
Frac $ 1000 92.9% 15.82% دانلود
3MA Signal1 $ 2000 84% 14.55% دانلود
3way2win v1 $ 2000 84% 27.27% دانلود
Setka Trader 1.6 $ 2000 79.25% 61.28% دانلود
MyPickyBreakout $ 1000 78.3% 26.92% دانلود
Calypso $ 1000 74% 52% دانلود
Double Ilan $ 500 70.8% 30.31% دانلود
4hr Trader $ 1000 67.9% 31.81% دانلود
2Alir $ 2000 63.8% 62.68% دانلود
FD ALL PAIR $ 1000 63.7% 21.54% دانلود
Vzlomshik Pro $ 2000 63% 49% دانلود
Ichimoku Chinkou Cross $ 1000 56.9% 36.49% دانلود
Adjustable_MA3g $ 1000 56% 34.10% دانلود
EA Fox $ 1000 53.5% 60.7% دانلود
Mr Garlik $ 2000 52.6% 20.05% دانلود
Bunny $ 2000 52% 40% دانلود
WeeklyBreakout $ 1000 51.2% 54.21% دانلود
Tokyo GBPUSD $ 1000 47.4% 86.09% دانلود
Profit Trend $ 1000 47% 33.35% دانلود
Persistant Anti $ 1000 46% 26.57% دانلود
TSD $ 3000 46% 20% دانلود
Bull Dozer $ 1000 45.4% 18.42% دانلود
Dynamic-7 $ 2000 45.17% 46.77% دانلود
Maven $ 1000 44.7% 32.04% دانلود
Night Owl EA 3.02 $ 1000 44.2% 11.15% دانلود
Adjustable MA first $ 1500 44% 18.07% دانلود
AlligatorSimple $ 2000 43.62% 22.13% دانلود
mr Martin Gale Update 1 $ 1000 43.6% 16.43% دانلود
bb 0.1 $ 1000 42.4% 12.79% دانلود
Myfxovereasy $ 3000 40% 25.81% دانلود
Quant Strategy EA $ 500 39.4% 50.57% دانلود
Ultimate Bot $ 2000 37.9% 10.94% دانلود
FXEnforcer V1open $ 1000 34.4% 32.77% دانلود
FiddlerEA 1.1 $ 4000 32% 27.61% دانلود
Binario $ 1000 31% 84.53% دانلود
Breakthrough_BB $ 5000 30% 5.85% دانلود
WOC modify 04 $ 2000 28.5% 1.11% دانلود
Bulls V1 $ 2000 28.3% 7.86% دانلود
ATR Traller $ 2000 28.1% 27.41% دانلود
Cobra ver 1.0 $ 1000 27.7% 86.46% دانلود
FxbrokerbusterV1.0 $ 2000 27% 20.02% دانلود
BADX v1 $ 1000 26% 42.69% دانلود
PipStrider V134 edu nodll $ 2000 24.7% 52.2% دانلود
EA SmartSlyFox $ 2000 24.2% 52.00% دانلود
Back v1 $ 1000 23.9% 13.92% دانلود
ReticoloFX Ring EUR-GBP-USD $ 1000 23.7% 15.3% دانلود
Ilan 2.0 $ 10000 22.92% 21.60% دانلود
BoliBands&Envelop $ 1000 22.1% 5.87% دانلود
FapTurbo-ver.52 $ 1000 20.2% 22.00% دانلود
Spike Trader $ 2000 19.9% 24.92% دانلود
ReticoloFX $ 2000 7.36% 14.97% دانلود