ربات‌های معاملاتی

اکسپرت های فارکس

به راحتی از اطلاعات اکسپرت های بر پایه سیستم مارتینگل، ربات های تشخیص روند، Scalping، سیستم معاملات در هنگام اخبار و دیگر سیستم ها استفاده نمایید.


تمامی اکسپرت های معاملاتی در شرایطی مشابه به شرایط حقیقی بازار مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و در زمره
وسیع‌ترین پایگاه داده‌ای اکسپرت های معاملاتی موجود قرار می‌گیرند.

املاک
حداقل واریز
رشد در 6 ماه
حداکثر میزان افت سرمایه
 
nostradamus
$ 2000
4639%
31.15%
دانلود
Boomerang
$ 1000
994%
77%
دانلود
Mr Martingale
$ 500
969%
30.09%
دانلود
Momentum Elder
$ 1000
839.1%
48.07%
دانلود
CCI_Trader
$ 1000
655.6%
39.37%
دانلود
breadandbutter
$ 1000
645.5%
49.86%
دانلود
FX Puria
$ 1000
534.9%
53.69%
دانلود
Framework
$ 1000
278.7%
57.48%
دانلود
Phoenix
$ 1000
264.3%
27.61%
دانلود
Dolphin
$ 2000
259.3%
29.94%
دانلود
FrBestExp02.7
$ 1000
258.8%
53.93%
دانلود
LiveRSI
$ 3000
194.4%
43.09%
دانلود
MACD-Pattern
$ 1000
194%
44.87%
دانلود
Avangard 1. 0
$ 3000
169%
78.23%
دانلود
Waddah Attar Win
$ 10000
153.5%
30.3%
دانلود
GMartin Trader
$ 2000
150%
69.33%
دانلود
Otkat
$ 1000
149.1%
48.71%
دانلود
SilverTrendTrading
$ 5000
145%
41.73%
دانلود
Fast Forex Millions
$ 100
133%
21%
دانلود
Exp-Phantom v3.1
$ 1000
131.6%
29.1%
دانلود
Golden Profit AUTO
$ 1000
125.3%
51.6%
دانلود
Pipsi
$ 2000
123.67%
97.43%
دانلود
Ema 6.12
$ 2000
123.1%
56.26%
دانلود
EA PS MM 1
$ 1000
118.7%
25.76%
دانلود
TdsGlоbal
$ 2000
118%
38.55%
دانلود
SMA108
$ 1000
117.8%
57.81%
دانلود
GL_2MA
$ 100
117.61%
21.78%
دانلود
SV v1
$ 2000
109.2%
29.81%
دانلود
Shift
$ 1000
93.90%
54.45%
دانلود
Frac
$ 1000
92.9%
15.82%
دانلود
HAN
$ 1000
92.5%
44.78%
دانلود
2 Sides Stoch
$ 1000
92.49%
24.44%
دانلود
3way2win v1
$ 2000
84%
27.27%
دانلود
3MA Signal1
$ 2000
84%
14.55%
دانلود
Forex Setka Trader 1.6
$ 2000
79.25%
61.28%
دانلود
MyPickyBreakout
$ 1000
78.3%
26.92%
دانلود
ProBot EURUSD
$ 1000
77.9%
33.09%
دانلود
Calypso
$ 1000
74%
52%
دانلود
Swan 3MA
$ 5000
72.62%
49.66%
دانلود
Double Ilan
$ 500
70.8%
30.31%
دانلود
Nrtr
$ 500
68.4%
82.87%
دانلود
4hr Trader
$ 1000
67.9%
31.81%
دانلود
2Alir
$ 2000
63.8%
62.68%
دانلود
FD ALL PAIR
$ 1000
63.7%
21.54%
دانلود
Forex Vzlomshik Pro
$ 2000
63%
49%
دانلود
ProfitGear
$ 1000
60.5%
62.74%
دانلود
RelativeR2
$ 1000
58.1%
53.22%
دانلود
Ichimoku Chinkou Cross
$ 1000
56.9%
36.49%
دانلود
Adjustable_MA3g
$ 1000
56%
34.10%
دانلود
EA Fox
$ 1000
53.5%
60.7%
دانلود
Mr Garlik
$ 2000
52.6%
20.05%
دانلود
Bunny
$ 2000
52%
40%
دانلود
Firebird v63E
$ 1000
51.7%
20.65%
دانلود
WeeklyBreakout
$ 1000
51.2%
54.21%
دانلود
Tokyo GBPUSD
$ 1000
47.4%
86.09%
دانلود
SpillyWheeler
$ 1000
47.4%
69.99%
دانلود
Profit Trend
$ 1000
47%
33.35%
دانلود
Persistant Anti
$ 1000
46%
26.57%
دانلود
TSD
$ 3000
46%
20%
دانلود
Bull Dozer
$ 1000
45.4%
18.42%
دانلود
Dynamic-7
$ 2000
45.17%
46.77%
دانلود
Forex Maven
$ 1000
44.7%
32.04%
دانلود
Night Owl EA 3.02
$ 1000
44.2%
11.15%
دانلود
Adjustable MA first
$ 1500
44%
18.07%
دانلود
AlligatorSimple
$ 2000
43.62%
22.13%
دانلود
mr Martin Gale Update 1
$ 1000
43.6%
16.43%
دانلود
RedWarrior v1
$ 1000
43.0%
10.60%
دانلود
bb 0.1
$ 1000
42.4%
12.79%
دانلود
Myfxovereasy
$ 3000
40%
25.81%
دانلود
Quant Strategy EA
$ 500
39.4%
50.57%
دانلود
MACD Expert
$ 1000
38.3%
11.49%
دانلود
Artigence
$ 5000
38%
21.81%
دانلود
Forex Ultimate Bot
$ 2000
37.9%
10.94%
دانلود
Parabolic
$ 1000
37.3%
24.29%
دانلود
FXEnforcer V1open
$ 1000
34.4%
32.77%
دانلود
FiddlerEA 1.1
$ 4000
32%
27.61%
دانلود
SWB Grid_AR
$ 5000
32%
49.68%
دانلود
RideAlligator
$ 2000
31.19%
25.75%
دانلود
Binario
$ 1000
31%
84.53%
دانلود
Breakthrough_BB
$ 5000
30%
5.85%
دانلود
Fractals
$ 1000
29.3%
42.28%
دانلود
WOC modify 04
$ 2000
28.5%
1.11%
دانلود
Bulls V1
$ 2000
28.3%
7.86%
دانلود
ATR Traller
$ 2000
28.1%
27.41%
دانلود
Cobra ver 1.0
$ 1000
27.7%
86.46%
دانلود
FlatStream v2.31
$ 1000
27.3%
14.77%
دانلود
Faktor Volatilnosti EA
$ 1000
27.1%
79.76%
دانلود
FxbrokerbusterV1.0
$ 2000
27%
20.02%
دانلود
CrossPoint
$ 2000
26.5%
7.79%
دانلود
BADX v1
$ 1000
26%
42.69%
دانلود
PipStrider V134 edu nodll
$ 2000
24.7%
52.2%
دانلود
EA SmartSlyFox
$ 2000
24.2%
52.00%
دانلود
Back v1
$ 1000
23.9%
13.92%
دانلود
ReticoloFX Ring EUR-GBP-USD
$ 1000
23.7%
15.3%
دانلود
Ilan 2.0
$ 10000
22.92%
21.60%
دانلود
BoliBands&Envelop
$ 1000
22.1%
5.87%
دانلود
FapTurbo-ver.52
$ 1000
20.2%
22.00%
دانلود
Spike Trader
$ 2000
19.9%
24.92%
دانلود
ow1000p
$ 2000
17.3%
5.69%
دانلود
ReticoloFX
$ 2000
7.36%
14.97%
دانلود
نام حداقل واریز رشد در 6 ماه حداکثر میزان افت سرمایه
nostradamus $ 2000 4639% 31.15% دانلود
Boomerang $ 1000 994% 77% دانلود
Mr Martingale $ 500 969% 30.09% دانلود
Momentum Elder $ 1000 839.1% 48.07% دانلود
CCI_Trader $ 1000 655.6% 39.37% دانلود
breadandbutter $ 1000 645.5% 49.86% دانلود
FX Puria $ 1000 534.9% 53.69% دانلود
Framework $ 1000 278.7% 57.48% دانلود
Phoenix $ 1000 264.3% 27.61% دانلود
Dolphin $ 2000 259.3% 29.94% دانلود
FrBestExp02.7 $ 1000 258.8% 53.93% دانلود
LiveRSI $ 3000 194.4% 43.09% دانلود
MACD-Pattern $ 1000 194% 44.87% دانلود
Avangard 1. 0 $ 3000 169% 78.23% دانلود
Waddah Attar Win $ 10000 153.5% 30.3% دانلود
GMartin Trader $ 2000 150% 69.33% دانلود
Otkat $ 1000 149.1% 48.71% دانلود
SilverTrendTrading $ 5000 145% 41.73% دانلود
Fast Forex Millions $ 100 133% 21% دانلود
Exp-Phantom v3.1 $ 1000 131.6% 29.1% دانلود
Golden Profit AUTO $ 1000 125.3% 51.6% دانلود
Pipsi $ 2000 123.67% 97.43% دانلود
Ema 6.12 $ 2000 123.1% 56.26% دانلود
EA PS MM 1 $ 1000 118.7% 25.76% دانلود
TdsGlоbal $ 2000 118% 38.55% دانلود
SMA108 $ 1000 117.8% 57.81% دانلود
GL_2MA $ 100 117.61% 21.78% دانلود
SV v1 $ 2000 109.2% 29.81% دانلود
Shift $ 1000 93.90% 54.45% دانلود
Frac $ 1000 92.9% 15.82% دانلود
HAN $ 1000 92.5% 44.78% دانلود
2 Sides Stoch $ 1000 92.49% 24.44% دانلود
3way2win v1 $ 2000 84% 27.27% دانلود
3MA Signal1 $ 2000 84% 14.55% دانلود
Forex Setka Trader 1.6 $ 2000 79.25% 61.28% دانلود
MyPickyBreakout $ 1000 78.3% 26.92% دانلود
ProBot EURUSD $ 1000 77.9% 33.09% دانلود
Calypso $ 1000 74% 52% دانلود
Swan 3MA $ 5000 72.62% 49.66% دانلود
Double Ilan $ 500 70.8% 30.31% دانلود
Nrtr $ 500 68.4% 82.87% دانلود
4hr Trader $ 1000 67.9% 31.81% دانلود
2Alir $ 2000 63.8% 62.68% دانلود
FD ALL PAIR $ 1000 63.7% 21.54% دانلود
Forex Vzlomshik Pro $ 2000 63% 49% دانلود
ProfitGear $ 1000 60.5% 62.74% دانلود
RelativeR2 $ 1000 58.1% 53.22% دانلود
Ichimoku Chinkou Cross $ 1000 56.9% 36.49% دانلود
Adjustable_MA3g $ 1000 56% 34.10% دانلود
EA Fox $ 1000 53.5% 60.7% دانلود
Mr Garlik $ 2000 52.6% 20.05% دانلود
Bunny $ 2000 52% 40% دانلود
Firebird v63E $ 1000 51.7% 20.65% دانلود
WeeklyBreakout $ 1000 51.2% 54.21% دانلود
Tokyo GBPUSD $ 1000 47.4% 86.09% دانلود
SpillyWheeler $ 1000 47.4% 69.99% دانلود
Profit Trend $ 1000 47% 33.35% دانلود
Persistant Anti $ 1000 46% 26.57% دانلود
TSD $ 3000 46% 20% دانلود
Bull Dozer $ 1000 45.4% 18.42% دانلود
Dynamic-7 $ 2000 45.17% 46.77% دانلود
Forex Maven $ 1000 44.7% 32.04% دانلود
Night Owl EA 3.02 $ 1000 44.2% 11.15% دانلود
Adjustable MA first $ 1500 44% 18.07% دانلود
AlligatorSimple $ 2000 43.62% 22.13% دانلود
mr Martin Gale Update 1 $ 1000 43.6% 16.43% دانلود
RedWarrior v1 $ 1000 43.0% 10.60% دانلود
bb 0.1 $ 1000 42.4% 12.79% دانلود
Myfxovereasy $ 3000 40% 25.81% دانلود
Quant Strategy EA $ 500 39.4% 50.57% دانلود
MACD Expert $ 1000 38.3% 11.49% دانلود
Artigence $ 5000 38% 21.81% دانلود
Forex Ultimate Bot $ 2000 37.9% 10.94% دانلود
Parabolic $ 1000 37.3% 24.29% دانلود
FXEnforcer V1open $ 1000 34.4% 32.77% دانلود
FiddlerEA 1.1 $ 4000 32% 27.61% دانلود
SWB Grid_AR $ 5000 32% 49.68% دانلود
RideAlligator $ 2000 31.19% 25.75% دانلود
Binario $ 1000 31% 84.53% دانلود
Breakthrough_BB $ 5000 30% 5.85% دانلود
Fractals $ 1000 29.3% 42.28% دانلود
WOC modify 04 $ 2000 28.5% 1.11% دانلود
Bulls V1 $ 2000 28.3% 7.86% دانلود
ATR Traller $ 2000 28.1% 27.41% دانلود
Cobra ver 1.0 $ 1000 27.7% 86.46% دانلود
FlatStream v2.31 $ 1000 27.3% 14.77% دانلود
Faktor Volatilnosti EA $ 1000 27.1% 79.76% دانلود
FxbrokerbusterV1.0 $ 2000 27% 20.02% دانلود
CrossPoint $ 2000 26.5% 7.79% دانلود
BADX v1 $ 1000 26% 42.69% دانلود
PipStrider V134 edu nodll $ 2000 24.7% 52.2% دانلود
EA SmartSlyFox $ 2000 24.2% 52.00% دانلود
Back v1 $ 1000 23.9% 13.92% دانلود
ReticoloFX Ring EUR-GBP-USD $ 1000 23.7% 15.3% دانلود
Ilan 2.0 $ 10000 22.92% 21.60% دانلود
BoliBands&Envelop $ 1000 22.1% 5.87% دانلود
FapTurbo-ver.52 $ 1000 20.2% 22.00% دانلود
Spike Trader $ 2000 19.9% 24.92% دانلود
ow1000p $ 2000 17.3% 5.69% دانلود
ReticoloFX $ 2000 7.36% 14.97% دانلود