تحلیل‌های روزانه

استراتژی خود را با استفاده از تحلیل‌های کارشناسان ما، بهینه سازی کنید

پنجشنبه 14 فوریه 2019_تحلیل روزانه امیرحسین بردبار
چهار شنبه 13فوریه_تحلیل روزانه -امیرحسین بردبار
تحلیل روزانه امروز12 فوریه 2019
تحلیل روزانه امروز11فوریه 2019
تحلیل_روزانه امروز جمعه 8فوریه 2019
تحلیل روزانه امروز 5 فوریه 2019_تحلیلگر امیرحسین بردبار_کارگزاری امارکتس
تحلیل روزانه امروز دوشنبه 4 فوریه
تحلیلهای امروز جمعه18 ژانویه 2019
تحلیل_روزانه امروز پنجشنبه 17 ژانویه 2019
با سلام به همه هشما همراهان عزیز کارگزاری امارکتس امروز چهارشنبه 16ژانویه 2019