تحلیل‌های روزانه

استراتژی خود را با استفاده از تحلیل‌های کارشناسان ما، بهینه سازی کنید

تحلیل روزانه فارکس-22 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-21 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-20 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-16 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-15 ژانویه 2019
تحلیل روزانه فارکس-14 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-13 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-10 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-9 ژانویه 2020
تحلیل روزانه فارکس-24 دسامبر 2019