امنیت وجوه مشتریان

ایمنی از وجوه مشتری ما اولویت ما است!

1. وجوه مشتری به طور جداگانه از سرمایه عملیاتی شرکت در حساب های جداگانه بانک نگهداری می شود.

2. وجوه مشتری تنها با بانک های پیشرو در چندین کشور ذخیره می شود و تنوع لازم را ایجاد می کند و خطرات ژئوپلیتیکی را تنظیم می کند.

3. شرکتAMarkets از صندوق های مشتری برای معاملات اختصاصی یا عملیات تامینی استفاده نمی کند.

4. جهت ارسال دستور مشتریان به بازار، ما به طور انحصاری با کارگزاران اصلی در سطح جهانی کار می کنیم که دارایی های خود را در بانک هایی مانند Barclays، Citi و Deutsche Bank نگه می دارند.

5. شرکتAMarkets یک عضو ثبت شده در کمیسیون مالی است که فعالیت های شرکت های کارگزاری در سراسر جهان را نظارت می کند و نظارت مستقل را در اختیار دارد. در صورتی که شرکت از قضاوت کمیسیون مالی خودداری کند، هر مشتری توسط صندوق جبران کمیسیون برای حداکثر 20،000 دلار محافظت می شود.

6. شرکت AMarkets در صورتی که تراز حساب حساب مشتری پایین تر از سطح مورد نیاز حاشیه باشد، به طور خودکار موقعیت های باز را از نقد می کند. این شرایط بسیار مهمی است که برای محافظت مشتری از مانده حساب منفی استفاده می شود.

همچنین ببینید:

چرا ما؟

اخبار شرکت

مقررات