ضوابط مربوط به فعالیت‌های غیر معاملاتی

این سند، اصول و فرآیند مربوط به انجام فعالیت‌های غیر معاملاتی از طریق حساب‌های کاربری در AMarkets را بیان می‌دارد.