شرایط و ضوابط پردازش اطلاعات شخصی کاربران

این سند، تمامی شرایط و ضوابط موجود در خصوص پردازش و نگهداری اطلاعات شخصی کاربران وب‌سایت AMarkets را به‌تفصیل بیان می‌دارد.