سیاست ضد پولشویی (AML)

شرکت AMarkets خود را متعهد می‌داند در راستای حفاظت از دارایی و سرمایه مشتریان، تمامی فعالیت‌های خود را مطابق با قوانین و ضوابط اجرایی موجود علیه پول‌شویی برنامه‌ ریزی و اجرا نماید.