اسناد و مدارک

توافق‌نامه مشتری

سند اصلی است که شرایط و ضوابط مربوط به ارتباط بین AMarkets و مشتری را
مشخص می کند. توافقنامه مشتری AMarkets
یک پیشنهاد قرارداد است . برای مثال این قرارداد نیازی به امضاء ندارد..