مروری بر انواع حساب‌های معاملاتی

مقایسه حساب
سپرده اولیه
قدرت نفوذ
حجم سفارش
گسترش
کمیسیون
Stop Out مرحله
ارز حساب
S
Standard بهترین کار برای شروع
جرای سریع / اجرای بازار
$100/€100
تا 1:1000
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 1.3 پیپ
-
20%
USD, EUR, RUB
E
ECN
اجرای بازار
از $200/€200
تا سقف 1:200
از 0.01 با گام 0.01
شناور از 0 پیپ
2.5$/2.5€ در هر 1 لات*
40%
USD, EUR, RUB
F
Fixed
اجرای سریع / اجرای بازار
$100/€100
تا 1:1000
از 0.01 با گام 0.01
ثابت از 3 پیپ
No
20%
USD, EUR, RUB
مقایسه حساب
E
ECN
F
Fixed
سپرده اولیه قدرت نفوذ حجم سفارش گسترش کمیسیون Stop Out مرحله ارز حساب
$100/€100 تا 1:1000 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 1.3 پیپ - 20% USD, EUR, RUB
از $200/€200 تا سقف 1:200 از 0.01 با گام 0.01 شناور از 0 پیپ 2.5$/2.5€ در هر 1 لات* 40% USD, EUR, RUB
$100/€100 تا 1:1000 از 0.01 با گام 0.01 ثابت از 3 پیپ No 20% USD, EUR, RUB