سطوح حساب

سطح خدمات اساساً بسته های خدماتی است که برای هر مشتری در دسترس می باشد و به مانده حساب مشتری بستگی دارد.
نقره

مرسوم

طلا

توصیه شده

پلاتین

up to $999
$1000 — $9 999
from $10 000

خدمات شخصی

دستیار شخصی

تحلیل شخصی از فعالیت معاملاتی شما

طرح معاملاتی انفرادی

ایجاد سبد سرمایه گذاری

رویداد و مسابقه

جبران هزینه برای دروازه های پرداخت تنها برای واریز وجوه

بازده روزانه (تخفیف) از گردش معاملات

مزیت ها

ابزارها

تحلیل